DỰ THẢO: Quy định điều kiện tách thửa đất đối với thửa đất ở; thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong cùng một thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/02/2023

QUYẾT ĐỊNH
Quy định điều kiện tách thửa đất đối với thửa đất ở; thửa đất gồm có đất ở
và đất vườn, ao trong cùng một thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung
một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số
40/2019/QH14, và Luật số 62/2020/QH14);
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐCP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết
thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ
sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
……/TTr-STNMT-ĐKTKĐĐ ngày …. tháng 02 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quyết định này quy định điều kiện tách thửa đất đối với thửa đất ở (toàn
bộ diện tích thửa đất là đất ở); thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong cùng
một thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Quyết định này không áp dụng trong các trường hợp sau:
a) Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.
b) Tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) cho Nhà nước; tự nguyện trả lại đất
cho nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các
công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho quyền sử dụng đất để làm
nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo, nhà cho người
có công với cách mạng mà thửa đất còn lại sau khi chia tách đảm bảo các điều kiện
quy định tại Điều 6, Điều 7 quyết định này.
2
c) Chia tách thửa đất theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, của cơ
quan thi hành án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được ban hành trước
ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, phù hợp với quy định chia tách thửa đất
trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.
d) Tách thửa đất do chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư
được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.
đ) Các thửa đất do nhà nước tách thửa để giao đất, cho thuê đất và chuyển
mục đích sử dụng đất theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt, chấp thuận đầu tư.
e) Các trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Việc bán nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật Nhà ở.
g) Chia tách thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo sử dụng đất.
Trường hợp chia tách thửa đất đối với tổ chức sử dụng đất gắn với chuyển
nhượng một phần dự án đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Luật
Kinh doanh bất động sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Kinh
doanh bất động sản.
Trường hợp chia tách thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo sử dụng đất
không gắn với chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, thì Sở Tài nguyên và Môi
trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp
huyện (nơi có đất) thực hiện thẩm định nhu cầu chia tách thửa đất đối với từng
trường hợp cụ thể, đảm bảo phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê
duyệt và quy định tại quyết định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, quy
hoạch, xây dựng; cơ quan khác có quyền và nghĩa vụ liên quan.
2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất, hợp thửa đất; tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Tách thửa đất là việc chia tách một thửa đất thành hai thửa đất trở lên, sau
đây gọi là các thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa.
2. Trường hợp thửa đất tiếp giáp một mặt đường giao thông hiện hữu, thì
chiều rộng (hay chiều ngang) của thửa đất tại quy định này là cạnh thửa đất tiếp
giáp đường giao thông hiện hữu; chiều dài (hay chiều sâu) của thửa đất là cạnh thửa
đất không tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và nối liền với cạnh tiếp giáp đường
giao thông hiện hữu.
Trường hợp thửa đất tiếp giáp hai mặt đường giao thông hiện hữu trở lên thì
người sử dụng đất lựa chọn một cạnh tiếp giáp đường có nhu cầu tách thửa làm
3
chiều rộng (hay chiều ngang), cạnh còn lại nối liền với cạnh chiều rộng làm chiều
dài (hay chiều sâu) để thực hiện tách thửa theo quy định này.
3. Đường giao thông hiện hữu là đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại
chung của mọi người do nhà nước quản lý.
4. Đường do người sử dụng đất tự bố trí là đường đã hình thành trên thực địa
(hoặc mô tả trên hồ sơ) trên đất không phải là đất giao thông do nhà nước quản lý
và chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
5. Ranh giới của khu dân cư nông thôn được xác định theo quy hoạch sử
dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt.
6. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên
thửa đất.
7. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch
và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần
đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, không
gian công cộng khác.
Điều 4. Điều kiện tách thửa đất
1. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Đất không có tranh chấp.
3. Trong thời hạn sử dụng đất.
4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo
thi hành án; đất không có thông báo thu hồi đất đang có hiệu lực pháp luật của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm
bảo có đường vào.
6. Có biến động về người sử dụng đất (do chuyển quyền sử dụng một phần
thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia
tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê
biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án).
7. Đất không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định
này.
8. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa (không bao
gồm diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ) phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối
thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất tại quyết định này.
9. Việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền
sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai
năm 2013.
4
Điều 5. Điều kiện tách thửa đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa
đất là đất ở)
1. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất ở không hình thành đường giao
thông (lối đi), thì thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa đất phải đảm bảo
đủ các điều kiện sau:
a) Có chiều dài (chiều sâu) so với chỉ giới xây dựng từ 4 mét trở lên và có
chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu từ 3 mét trở lên đối với
khu vực các phường; từ 3,5 mét trở lên đối với khu vực thị trấn và các xã giáp ranh
các quận; từ 4 mét trở lên đối với khu vực các xã vùng đồng bằng; từ 5 mét trở lên
đối với khu vực các xã vùng trung du và miền núi.
b) Có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ không nhỏ hơn 30 m2 đối với
khu vực các phường (thuộc 04 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà
Trưng); không nhỏ hơn 40 m2 đối với khu vực các phường (thuộc thị xã Sơn Tây và
08 quận: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng
Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ); không nhỏ hơn hạn mức giao đất ở mới (mức tối thiểu)
quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐUBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố đối với các xã, thị trấn còn lại, cụ
thể: các xã giáp ranh quận và thị trấn không nhỏ hơn 60 m2
; các xã vùng đồng bằng
không nhỏ hơn 80 m2
; các xã vùng trung du không nhỏ hơn 120 m2
; các xã miền
núi không nhỏ hơn 150 m2
.
2. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất ở có hình thành đường giao thông
(lối đi), thì việc tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
a) Đường giao thông (lối đi) phải có chiều rộng mặt cắt ngang: từ 4m trở lên
đối với thửa đất thuộc khu vực các xã vùng trung du và miền núi; từ 3m trở lên đối
với thửa đất thuộc khu vực các xã vùng đồng bằng; từ 2,5m trở lên đối với thửa đất
thuộc khu vực thị trấn và các xã giáp ranh các quận; từ 2m trở lên đối với thửa đất
thuộc khu vực các phường (thuộc thị xã Sơn Tây và 08 quận: Hà Đông, Bắc Từ
Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ);
từ 1,2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường (thuộc 04 quận: Hoàn
Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng).
Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) cho Nhà nước để làm
đường giao thông sử dụng chung cho cả khu vực trước khi thực hiện việc tách thửa
đất, thì đường giao thông (lối đi) phải có chiều rộng mặt cắt ngang đảm bảo quy
định tại điểm này.
b) Thửa đất mới được hình thành (không bao gồm diện tích lối đi), tiếp giáp
với đường giao thông hiện hữu phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1
Điều này.
c) Thửa đất mới được hình thành (không bao gồm diện tích lối đi), không
tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu phải đảm bảo đủ các điều kiện: diện tích
tối thiểu quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này; và có ít nhất 02 (hai) cạnh thửa đất
có chiều dài từ 4 m trở lên.
5
Điều 6. Điều kiện tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn,
ao trong cùng một thửa đất
1. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong
cùng một thửa đất, không hình thành đường giao thông (lối đi), thì thửa đất mới
được hình thành từ việc tách thửa đất phải có kích thước và diện tích đất ở (không
bao gồm diện tích đất vườn, ao) đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5
Quyết định này. Trường hợp diện tích đất ở của thửa đất mới hình thành chưa đáp
ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định này, thì người sử dụng đất
phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao thành đất ở trước khi thực
hiện thủ tục chia tách thửa đất.
2. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong
cùng một thửa đất, có hình thành đường giao thông (lối đi), thì việc tách thửa đất
phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 6
Quyết định này.
3. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong
cùng một thửa đất, có hình thành đường giao thông (lối đi) trên diện tích đất không
phải là đất ở, thì người sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
vườn, ao thành đất ở trước khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất. Trường hợp
tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) cho Nhà nước để làm đường giao thông sử
dụng chung cho cả khu vực, thì người sử dụng đất không phải làm thủ tục chuyển
mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản này khi đảm bảo đủ các điều kiện
quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 6 Quyết định này.
Điều 7. Điều kiện tách thửa đối với một số trường hợp cụ thể khác
1. Trường hợp chia tách thửa đất ở, thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao
trong cùng một thửa đất có diện tích từ 500 m2 trở lên thành 05 thửa đất mới trở lên
(kể cả các thửa đất đã được tách ra từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi
hành) để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (chuyển quyền sử dụng đất dưới hình
thức phân lô, bán nền), thì hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục đưa quyền sử
dụng đất vào doanh nghiệp, hợp tác xã để lập và thực hiện dự án đầu tư theo quy
hoạch, quy định của pháp luật.
2. Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp sau:
a) Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án
đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt (trừ các trường hợp đang sử dụng đất tại các dự án
tái định cư, dự án giãn dân do Nhà nước thực hiện giao đất ở trước ngày Luật Đất
đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, để người dân tự xây dựng nhà ở). Thửa đất nằm
trong khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền duyệt;
trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì
việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo quyết định
này.
6
b) Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người
đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
c) Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư
nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý,
sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố do
UBND Thành phố phê duyệt.
d) Đất thuộc khu vực đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
đ) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật.
e) Đất thuộc khu vực bảo vệ I của khu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam
thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy
định pháp luật.
3. Nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành từ
việc tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định
này để hợp với thửa đất khác liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện
quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này thì được phép tách thửa đồng thời với
việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất
mới.
4. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 (ngày
Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành) có
diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định
này, nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử
dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất
đó phải theo quy định của Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Xây dựng và quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
5. Trường hợp không đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa
theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này, mà thửa đất có nhiều người chung
quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất thì cấp chung một Giấy chứng nhận
và trao cho người đại diện và trên Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những
người có chung quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất. Việc thể hiện
thông tin cụ thể về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của từng người tại
điểm Ghi chú trên Giấy chứng nhận hoặc trang 4, trang bổ sung của Giấy chứng
nhận và thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với
đất.
Điều 8. Quy định chuyển tiếp
1. Các trường hợp giao dịch về quyền sử dụng đất có chia tách thửa đất đã
được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất và đã lập
hợp đồng công chứng, chứng thực phù hợp với quy định tách thửa trước ngày quyết
định này có hiệu lực thi hành, thì diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa áp
dụng theo quy định tại thời điểm công chứng, chứng thực.
7
2. Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, trường hợp giao dịch về
quyền sử dụng đất có chia tách thửa đất chưa được Văn phòng Đăng ký đất đai
kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất; và trường hợp đã được Văn phòng Đăng ký
đất đai kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất, nhưng chưa lập hợp đồng công chứng,
chứng thực theo quy định, thì người sử dụng đất liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất
đai để được kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất theo quy định tại quyết định này
trước khi lập hợp đồng công chứng, chứng thực và thực hiện thủ tục đăng ký biến
động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định.
3. Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, việc ban hành các bản án, quyết
định của Tòa án nhân dân, của cơ quan thi hành án, của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phải áp dụng theo quy định về diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa
tại quyết định này.
Các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, của cơ quan thi hành án, của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền được ban hành kể từ ngày quyết định này có hiệu lực
thi hành, trong đó có nội dung chia tách thửa đất không đủ điều kiện để tách thửa
theo quy định tại quyết định này, thì người sử dụng đất thực hiện việc phân chia
quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất và không thực hiện chia tách thửa
đất; trường hợp không phân chia theo giá trị quyền sử dụng đất thì thực hiện cấp
Giấy chứng nhận dưới hình thức sử dụng chung thửa đất cho những người cùng sử
dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.
4. Không cấp Giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền
chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất thành hai
hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều
kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này.
Điều 9. Trách nhiệm của các ngành, các cấp:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.
2. Sở Tư pháp: Hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng
quy định tại Quyết định này; các tổ chức hành nghề công chứng không được công
chứng hợp đồng, giao dịch đối với trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất không
phù hợp với quy định tại Quyết định này.
3. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:
a) Chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý đất đai tại địa phương, chỉ đạo
các đơn vị (kể cả Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện) thẩm định chặt
chẽ các điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa, hợp thửa đất, điều kiện chuyển mục
đích sử dụng đất sau khi tách thửa. Không để hình thành điểm dân cư hoặc khu dân
cư tự phát không đảm bảo cơ sở hạ tầng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hoặc
không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
8
b) Chịu trách nhiệm về tính đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
và quy hoạch chi tiết xây dựng; rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt
để điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch xây dựng không còn phù hợp để người sử
dụng đất được tách thửa, thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định
tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018) và
tại Quy định này. Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt
để cập nhật, điều chỉnh theo định kỳ.
c) Công bố công khai, cung cấp thông tin về Chỉ giới đường đỏ theo đồ án
quy hoạch chi tiết, hồ sơ Chỉ giới đường đỏ đã được duyệt cho các hộ gia đình, cá
nhân theo quy định tại Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của
UBND Thành phố Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản
lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
d) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện các trường hợp tự ý tách thửa,
mua bán trái phép, xây dựng nhà ở trái phép không phù hợp quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch xây dựng để xử phạt vi phạm hành chính thật nghiêm và cưỡng chế buộc
tháo dỡ các trường hợp vi phạm theo đúng quy định, nhằm lập lại kỷ cương trong
công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng.
đ) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng
cho nhân dân hiểu về những hành vi vi phạm trong việc tự ý tách thửa, mua bán
giấy tay, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở trái phép không theo quy định
của pháp luật.
e) Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức
có hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất
đai, xây dựng, buông lỏng công tác quản lý theo chức trách, nhiệm vụ được phân
công.
4. Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Đo
đạc địa chính để chia tách thửa đất; kiểm tra điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp
thửa đất theo quyết định này và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách, thông báo
kết quả kiểm tra điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất cho người sử dụng
đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần
thửa đất mới tách.
5. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: hướng dẫn người dân thực hiện
đúng quy định này. Không được chứng thực hợp đồng, giao dịch đối với trường
hợp tách thửa đất, hợp thửa đất không phù hợp với quy định tại quyết định này.
Thực hiện quản lý việc sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng ghi trên Giấy
chứng nhận sau khi tách thửa.
6. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì các
cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phản ánh kịp thời về Sở
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành
phố xem xét, quyết định.
9
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng)
các Sở, ban, ngành cấp Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị
xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, hộ gia đình và
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm 2023.
3. Bãi bỏ quy định tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố quy định “Điều kiện về
kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và
việc quản lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu” trên
địa bàn thành phố Hà Nội./.
Nơi nhận:
– Như Điều 10;
– Đ/c Bí thư Thành ủy; (Để báo cáo)
– Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo)
– Các Bộ: TN&MT, XD, TC, TP; (Để báo cáo)
– TTTU, TT HĐND Thành phố;
– Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
– Văn phòng: Thành ủy; Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ; Cổng Giao tiếp ĐT Hà Nội;
– VP UBNDTP: CVP, các PCVP; các phòng CV;
– Trung tâm Tin học – Công báo;
– Lưu: VT, TN.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đôn

( Nguồn : Website Sở tài nguyên môi trường )

591.STNMT.DKTK 01.02.2023 Xin y kien sua QD20

DU THAO QUY DINH TACH THUA DAT 30.01.2023

Hà Nội công khai 27 dự án bị thu hồi đất

16/01/2023

27 dự án có quyết định thu hồi đất

1. Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, tại cụm công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì của Công ty cổ phần Bê tông Vạn Trường Thanh. Diện tích đất thu hồi là 15.210,9m2.

2. Dự án Khai thác chợ Kim Liên, tại 23 Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa của Công ty cổ phần Văn Phú Invest. Diện tích thu hồi là 1.655m2.

3. Dự án Khu nhà ở cao cấp Phương Viên, tại xã Tam Đồng, xã Đại Thịnh, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ du lịch Phương Viên. Diện tích đất thu hồi là 308.697m2.

4. Dự án Xây dựng xưởng sản xuất mành xuất khẩu, tại Thị xã Sơn Tây của Công ty TNHH Mành Trang Trí. Diện tích thu hồi là 8.422m2.

5. Dự án Xây dựng khu biệt thự nhà vườn, tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất của Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc. Diện tích thu hồi là 545.645m2.

6. Dự án Xây dựng trường đại học, tại huyện Thạch Thất của Đại học Hòa Bình. Diện tích thu hồi là 391.600,7m2.

7. Dự án Xây dựng biệt thự nhà vườn, tại huyện Thạch Thất của Công ty Xây dựng Trường Giang. Diện tích thu hồi là 224.151m2.

8. Dự án để cải tạo xây dựng tòa nhà văn phòng 69 Nguyễn Du, tại số 69 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản Hợp Thành. Diện tích đất thu hồi là 596,7m2.

9. Dự án Biệt thự nhà vườn, tại huyện Thạch Thất của Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Thành Như. Diện tích thu hồi là 71.491m2.

10. Dự án Xây dựng xưởng sơ chế và lắp ráp giới thiệu sản phẩm, tại huyện Thạch Thất của Công ty TNHH Thiên Hưng. Diện tích thu hồi 10.500 m2.

11. Dự án Nhà máy sản xuất cọc bê tông, tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất của Công ty Cổ phần Licogi 13 – nền móng xây dựng. Diện tích thu hồi 34.521,2m2.

12. Dự án Xây dựng HTKT khu biệt thự Sunny light, tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất của Công ty cổ phần Ánh Dương. Diện tích thu hồi là 351.558,6m2.

13. Dự án Khu đô thị mới BMC tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh của Công ty vật liệu xây dựng và lắp ráp thương mại. Dự án này chưa có quyết định giao đất. Diện tích thu hồi là 397.778,7m2.

14. Dự án Khu đô thị mới Prime Group (Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh) tại xã Đại Thịnh, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh của Công ty Cổ phần Prime Group. Dự án này chưa có quyết định giao đất. Diện tích thu hồi là 991.692m2.

15. Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác chợ lâm sản Thượng Cát, tại Phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội. Diện tích thu hồi là 45.466m2.

16. Dự án bãi đỗ xe tĩnh tại Khu đất bãi sông Hồng TDP Đông Ngạc 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm của Công ty Cổ phần xây dựng và hỗ trợ phát triển vận tải Phúc An. Diện tích thu hồi là 94.703m2.

17. Dự án Khu dịch vụ đào tạo nhân sự cao cấp Phú Hòa và văn phòng làm việc, tại phường Mễ Trì, quận Bắc Từ Liêm của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Phú Hòa. Diện tích thu hồi là 2.235m2.

18. Dự án trụ sở làm việc tại số 150 số 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân của Công ty Cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp. Diện tích thu hồi là 919,1 m2.

19. Dự án Mở rộng, nâng cấp Viện di truyền nông nghiệp, tại quận Bắc Từ Liêm, của Viện Di truyền Nông nghiệp. Diện tích đất thu hồi là 720m2.

20. Dự án Khu đô thị mới Việt Á, tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á. Dự án này chưa có quyết định giao đất. Diện tích thu hồi là 221.612m2.

21. Dự án Tổ hợp công trình công cộng, chung cư cao tầng tại 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên của HTX Công nghiệp Thăng Long. Diện tích thu hồi là 3.428m2.

22. Dự án Trụ sở giao dịch và khách sạn, tại số 6 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa của Công ty TNHH Việt Anh. Diện tích thu hồi là 1.901m2.

23. Dự án Khu nhà ở cho cán bộ giáo viên, tại huyện Thạch Thất của Trường Đại học Hòa Bình. Diện tích thu hồi là 215.500m2.

24. Dự án Xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ, tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất của Công ty TNHH Thương mại Tuổi Trẻ. Diện tích thu hồi là 11.718m2.

25. Dự án Khu đô thị mới Vinalines, tại xã Đại Thịnh, xã Thanh Lâm, xã Tráng Việt huyện Mê Linh của Công ty cổ phần Bất động sản Vinalines Vĩnh Phúc. Diện tích thu hồi là 1.066.903,9m2.

26. Dự án Nam Đàn Plaza, tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí viễn thông. Diện tích thu hồi là 9.584m2.

27. Dự án để xây dựng trụ sở Đại sứ quán tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm của Đại sứ quán Vương quốc Ả-rập Xê-út do Đại sứ quán có văn bản xin trả lại đất (do không có nhu cầu thuê đất). Diện tích thu hồi là 8.949m2.

Cập nhật quy hoạch tất cả các quận huyện của Hà Nội đến năm 2030

06/07/2022

Dưới đây là bản Quy Hoạch tất cả các quận, huyện của Hà Nội về việc sử dụng đất tầm nhìn đến năm 2030 bản PDF

Quý khách hàng lưu ý nên kiểm tra kỹ quy hoạch trước khi xuống tiền mua bất động sản.

Cần tư vấn hỗ trợ kiểm tra quy hoạch, phân lô tách thửa theo quy định mới nhất LH Duy Tuyến 0977366615

Miễn Phí và Miễn phí – Xin cảm ơn !

Bản đồ quy hoạch huyện Ba Vì, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Chương Mỹ, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Đan Phượng, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Mê Linh, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Mỹ Đức, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Phú Xuyên, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Phúc Thọ, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Quốc Oai, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Thanh Oai, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Thanh Trì, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Thường Tín, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Ứng Hòa, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Ba Đình, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Cầu Giấy, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Đống Đa, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Hà Đông, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Long Biên, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Tây Hồ, Hà Nội đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch quận Thanh Xuân, Hà Nội đến năm 2030

Lưu ý: Thông tin quy hoạch do chúng tôi cung cấp không có giá trị thay thế, giải thích, hay xác nhận bất cứ văn bản hay thông tin chính thức của Cơ quan Nhà nước đã công bố, ban hành.

Tất tần tật về các bước trong mua bán bất động sản mà bạn nên biết

19/06/2022

Mua bất động sản là một trong những quyết định lớn của đời người, đặc biệt là những người tiết kiệm sau nhiều năm mới đủ tiền mua nhà, mua chung cư, hay mua đất đầu tư. Chính vì thế số lần mua trong đời chỉ 1 hoặc 2 lần. Nên chúng ta sẽ không hiểu rõ được các bước sẽ diễn ra như thế nào. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ cho những ai chưa biết, đã biết nhưng chưa đầy đủ. Để mọi người nắm rõ hơn để có thể tự tin trong giao dịch bất động sản

Bước 1: Là bước quan trọng nhất, lựa chọn bất động sản mà mình muốn mua ( có thể Zalo/Alo Duy Tuyến 0977366615 để được tư vấn và xem nhà đất miễn phí )

Bước 2: Đặt cọc mua bất động sản. Chúng ta nên đặt cọc trực tiếp với chủ của bất động sản, hoặc văn phòng BĐS uy tín có trụ sở, nhân viên rõ ràng. Nên có người làm chứng. Cần kiểm tra sổ đỏ chuẩn trước khi giao dịch. Đã có bài biết về Phân Biệt Sổ Đỏ thật và giả. các bạn có thể tham khảo.

Bước 3: Công chứng sang tên bất động sản. Sau khi công chứng xong chuyển hết tiền. Bạn nên yêu cầu văn phòng công chứng chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ đăng ký biến động và nộp vào văn phòng 1 cửa ở Quận / Huyện nơi có bất động sản. Lưu ý, nên sao lưu công chứng thêm 1-2 bộ giấy tờ của người bán để làm các thủ tục sau này nếu cần đỡ phải đi xin lại họ.

Bước 4: Nộp vào văn phòng 1 cửa – Cầm theo Căn Cước công dân, nếu nhờ dịch vụ thì bảo văn phòng công chứng làm Ủy Quyền cho người đi làm thủ tục sang tên, nộp thuế. Sau khi nộp vào văn phòng 1 cửa thì chờ thời gian 13-15 ngày tùy theo quy định của Quận/Huyện sở tại. sẽ có giấy hẹn đến Chi cục thuế nhận thông báo thuế.

Bước 5: Đi nộp thuế sang tên bất động sản tại Ngân hàng được chỉ định trong thông báo thuế của nhà nước. Sau khi nộp thuế. Lấy biên lai nộp thuế + giấy hẹn quay trở lại văn phòng 1 cửa để lấy sổ đỏ.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc sang tên bất động sản ( đăng ký biến động đất đai, nhà đất ) nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì có thể liên hệ Duy Tuyến – 0977366615 để được hỗ trợ miễn phí !

 

Tìm hiểu về bản đồ bất động sản Quận Hà Đông

19/06/2022

Hà Đông là một quận thuộc thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Quận nằm giữa sông Nhuệ và sông Đáy, cách trung tâm Hà Nội 10 km về phía Tây Nam.

Quận Hà Đông nguyên trước đây là thành phố Hà Đông, tỉnh lỵ tỉnh Hà Tây cũ. Hiện nay, quận là nơi đặt trụ sở một số cơ quan hành chính cấp thành phố của thủ đô Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đồng bằng sông Hồng
Thành lập: 8 tháng 5 năm 2009
Diện tích: 49,64 km²
Dân số: 402.000 người (2020)
Mật độ: 8.088 người/km²
Mã hành chính: 268.0

Quận Hà Đông có tất cả 17 phường.

Vị trí địa lý quận Hà Đông trên bản đồ Hà Nội

Quận Hà Đông nằm ở vị trí trung tâm hình học của thành phố Hà Nội và là cửa ngõ phía tây nam của thủ đô. Quận nằm tại nơi giao nhau của Quốc lộ 6 từ Hà Nội đi Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và tỉnh lộ 70A. Quận Hà Đông cũng là nơi khởi đầu của Quốc lộ 21B nối trung tâm Hà Nội tới các huyện phía nam và đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình.

 • Phía đông giáp huyện Thanh Trì
 • Phía đông bắc giáp quận Thanh Xuân
 • Phía bắc giáp quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức
 • Phía tây giáp huyện Quốc Oai với ranh giới là sông Đáy
 • Phía tây nam giáp huyện Chương Mỹ với ranh giới là sông Đáy
 • Phía nam giáp huyện Thanh Oai.

Bất động sản quận Hà Đông còn rất nhiều tiềm năng phát triển : Khu đô thị sinh thái Đồng Mai, Dự án mở Rộng Quốc Lộ 6 đoạn Ba la – Xuân Mai, Quy hoạch đường Vành Đai 4, Các dự án đầu tư của tập đoàn Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

Nếu quý ACE có nhu cầu đầu tư bất động sản tại Quận Hà Đông thì hãy liên hệ – Duy Tuyến 0977366615 để được tư vấn và hỗ trợ tìm nhà đất với giá và pháp lý tốt nhất.

 

Bất động sản nổi bật

Bán đất dịch vụ khu A yên nghĩa, đường 15m, làn 2 QL6, cạnh ga tàu điện trên cao giá quá mềm

31/05/2023

Bán đất dịch vụ khu A yên nghĩa, đường 15m, làn 2 QL6, cạnh ga tàu điện trên cao giá quá mềm

Mua bán ký gửi BDS đất dịch vụ khu A, B, C, D Yên Nghĩa. Làn 2 quốc lộ 6, sát ga tàu điện và bến xe yên nghĩa, gần nút giao Vành Đai 4 tiềm năng.

 

 

Giá tiền:
4,95 tỉ
Diện tích:
48 m2
Địa chỉ:
Khu A đất dịch vụ Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán nhà 4 tầng Yên nghĩa, ô tô đỗ cửa, sát vành đai 4 đi bộ ra bến xe yên

31/05/2023

Bán nhà riêng Mặt tiền 4M ngõ Ô Tô lùi cửa. Mua bán Trực tiếp chính chủ.
Vị Trí Vàng Sát Nút giao Vành Đai 4. Chỉ 15M ra đường Ô tô tránh. gần sát bến xe Yên Nghĩa Hà Đông, 4 tầng, 32m x4 = Tổng diện tích sử dụng 131m², nhà đẹp, chính chủ tự xây kiên cố, tâm huyết. Thiết Kế mỗi tầng 1 phòng thông , Rộng rãi Hiện Đại
– Nhà thiết kế 4 tầng, diện tích 30m² Xây độc lập . Thiết kế hiện đại.
– Nhà xây 4 tầng có 4 ngủ và 3WC.
– Tầng 1 : 1 Khách, bếp, WC.
– Tầng 2: 1 phòng ngủ, WC.
– Tầng 3: 1 phòng ngủ WC
– Tầng 4: 1 Phòng ngủ
– Hoàn thiện nội thất cơ bản. Đã có Sàn gỗ – Tủ Bếp
* Vị trí: Không 1 lỗi nhỏ
– SÁt nút giao vành đai 4 sắp hoàn thành
– Cách bến xe Yên Nghĩa Chưa đến 1 km, Ngay Sát trường Tiểu Học Lê Trọng Tấn, Chợ tổ 5-6
– Dân cư sầm uất, bán kính 300m gần trường học, chợ, điểm đón xe buýt, nhà văn hoá…
– Sổ đỏ đầy đủ đang cất két, công chứng ngay.
– Hỗ trợ ngân hàng tối đa 70% giá trị ngôi nhà

A/C xem nhà đất GỌI NGAY0977366615

+ Duy Tuyến: Chuyên bất động sản vị trí đẹp hàng đầu Hà Đông – Chương Mỹ

+ Hãy mua đất vì người ta không tạo ra nó nữa đâu. Gọi ngay tôi để tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời cao. Gọi ngay: 0977.366.615

Giá tiền:
2,65 Tỉ
Diện tích:
32 m2
Địa chỉ:
Phường Yên Nghĩa, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Cần tiền bán lô đất dịch vụ khu 2 lô LK28 – 13 Đồng Mai hướng Nam không vướng lỗi lầm gì, giá rẻ

30/05/2023

Duy Tuyến được chính chủ gửi bán nhiều lô đất đẹp tại khu đất Dịch Vụ Đồng Mai, Sổ đỏ, sang tên trong ngày cho khách ở xa. Hỗ trợ pháp lý, thủ tục xây dựng cho khách có nhu cầu xây ở luôn.

LH Em Tuyến để xem những lô đất đẹp tại Đồng Mai

Giá tiền:
2,45 Tỉ
Diện tích:
50 m2
Địa chỉ:
Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán 2 mảnh đất 33m2 cạnh nhau ở Biên giang, Hà Đông giá chưa đến 900tr/1 Lô

26/05/2023

Bán 2 mảnh đất 33m2 cạnh nhau ở Biên giang, Hà Đông giá chưa đến 900tr/1 Lô

Chính chủ cần tiền, mua đất định để dành xây nhà cho con, nhưng do công việc kinh doanh cần bán để lấy tiền lo công việc.. Diện tích 33,1 m2 và 33,2 m2, mặt tiền 3.43 m Ngõ rộng, cách đường 6 sắp mở khoảng 500m. Đất đẹp, vuông vắn, nở hậu Đất thổ cư trong làng, dân cư hòa đồng, gần trường học, chợ nhà trẻ, ngõ thông, bê tông sạch đẹp , giao thông thuận tiện Sổ đỏ chính chủ.

A/C xem nhà đất GỌI NGAY0977366615

+ Duy Tuyến: Chuyên bất động sản vị trí đẹp hàng đầu Hà Đông – Chương Mỹ

+ Hãy mua đất vì người ta không tạo ra nó nữa đâu. Gọi ngay tôi để tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời cao. Gọi ngay: 0977.366.615

Giá tiền:
890tr
Diện tích:
33 m2
Địa chỉ:
Phường Biên Giang, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán Nhà Yên Nghĩa 5 tầng x 32m ngay sát KĐT Đô Nghĩa Giá 2.65 tỷ

25/05/2023

Bán Nhà Yên Nghĩa 5 tầng x 32m ngay sát KĐT Đô Nghĩa Giá 2.65 tỷ

Nhà cách KĐT Đô Nghĩa 500m, xây cực thoáng, ngay đường ô tô về ở ngay. – Diện tích: 32m². – Mặt tiền: 3,5m. – Hướng Đông nam – Nhà xây 5 tầng, thiết kế theo phong cách Châu Âu, vừa hiện đại lại vừa sang trọng. Công năng sử dụng hợp lí gồm: + Tầng 1: Phòng khách + bếp + WC. + Tầng 2 + 3 + 4: Mỗi tầng 1 phòng ngủ + vệ sinh. + Tầng 5: Phòng thờ + sân phơi. – Nội thất: Nhà đã hoàn thiện sẵn nội thất cơ bản bao gồm: Tủ bếp gỗ Sồi Nga, hệ thống vệ sinh Inax, cầu thang tay vịn gỗ, trần thạch cao, cửa thông phòng gỗ Lim, đèn trang trí và chiếu sáng, máy bơm nước, chậu rửa. – Vị trí: Nhà tọa lạc tại vị trí đắc địa Yên Nghĩa – Hà Đông. Sát khu đô thị Đô Nghĩa nơi tập trung trường học, siêu thị, công viên Âm Nhạc, dịch vụ ăn uống giải trí sầm uất. Chợ dân sinh, cách Quốc Lộ 6 khoảng 500m, cách đường ô tô tránh khoảng 100m. Giao thông đi lại cực kì thuận tiện lên trung tâm thành phố. – Pháp lý: Rõ ràng, sổ đỏ chính chủ. – Hỗ trợ vay vốn ngân hàng đến ~80% giá trị căn nhà với lãi suất ưu đãi. – Giá 2,65 tỷ (có thương lượng + bao phí sổ đỏ). Duy Tuyến còn Ban nha yen nghia với rất nhiều căn đẹp.

A/C xem nhà đất GỌI NGAY: 0977366615

+ Duy Tuyến: Chuyên bất động sản vị trí đẹp hàng đầu Hà Đông – Chương Mỹ

+ Hãy mua đất vì người ta không tạo ra nó nữa đâu. Gọi ngay tôi để tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời cao. Gọi ngay: 0977.366.615

Giá tiền:
2,65 Tỉ
Diện tích:
30 m2
Địa chỉ:
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến -

THÔNG TIN MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ ĐÔNG

Bán nhà 4 tầng Yên nghĩa, ô tô đỗ cửa, sát vành đai 4 đi bộ ra bến xe yên

31/05/2023

Bán nhà riêng Mặt tiền 4M ngõ Ô Tô lùi cửa. Mua bán Trực tiếp chính chủ.
Vị Trí Vàng Sát Nút giao Vành Đai 4. Chỉ 15M ra đường Ô tô tránh. gần sát bến xe Yên Nghĩa Hà Đông, 4 tầng, 32m x4 = Tổng diện tích sử dụng 131m², nhà đẹp, chính chủ tự xây kiên cố, tâm huyết. Thiết Kế mỗi tầng 1 phòng thông , Rộng rãi Hiện Đại
– Nhà thiết kế 4 tầng, diện tích 30m² Xây độc lập . Thiết kế hiện đại.
– Nhà xây 4 tầng có 4 ngủ và 3WC.
– Tầng 1 : 1 Khách, bếp, WC.
– Tầng 2: 1 phòng ngủ, WC.
– Tầng 3: 1 phòng ngủ WC
– Tầng 4: 1 Phòng ngủ
– Hoàn thiện nội thất cơ bản. Đã có Sàn gỗ – Tủ Bếp
* Vị trí: Không 1 lỗi nhỏ
– SÁt nút giao vành đai 4 sắp hoàn thành
– Cách bến xe Yên Nghĩa Chưa đến 1 km, Ngay Sát trường Tiểu Học Lê Trọng Tấn, Chợ tổ 5-6
– Dân cư sầm uất, bán kính 300m gần trường học, chợ, điểm đón xe buýt, nhà văn hoá…
– Sổ đỏ đầy đủ đang cất két, công chứng ngay.
– Hỗ trợ ngân hàng tối đa 70% giá trị ngôi nhà

A/C xem nhà đất GỌI NGAY0977366615

+ Duy Tuyến: Chuyên bất động sản vị trí đẹp hàng đầu Hà Đông – Chương Mỹ

+ Hãy mua đất vì người ta không tạo ra nó nữa đâu. Gọi ngay tôi để tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời cao. Gọi ngay: 0977.366.615

Giá tiền:
2,65 Tỉ
Diện tích:
32 m2
Địa chỉ:
Phường Yên Nghĩa, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Cần tiền bán lô đất dịch vụ khu 2 lô LK28 – 13 Đồng Mai hướng Nam không vướng lỗi lầm gì, giá rẻ

30/05/2023

Duy Tuyến được chính chủ gửi bán nhiều lô đất đẹp tại khu đất Dịch Vụ Đồng Mai, Sổ đỏ, sang tên trong ngày cho khách ở xa. Hỗ trợ pháp lý, thủ tục xây dựng cho khách có nhu cầu xây ở luôn.

LH Em Tuyến để xem những lô đất đẹp tại Đồng Mai

Giá tiền:
2,45 Tỉ
Diện tích:
50 m2
Địa chỉ:
Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán 2 mảnh đất 33m2 cạnh nhau ở Biên giang, Hà Đông giá chưa đến 900tr/1 Lô

26/05/2023

Bán 2 mảnh đất 33m2 cạnh nhau ở Biên giang, Hà Đông giá chưa đến 900tr/1 Lô

Chính chủ cần tiền, mua đất định để dành xây nhà cho con, nhưng do công việc kinh doanh cần bán để lấy tiền lo công việc.. Diện tích 33,1 m2 và 33,2 m2, mặt tiền 3.43 m Ngõ rộng, cách đường 6 sắp mở khoảng 500m. Đất đẹp, vuông vắn, nở hậu Đất thổ cư trong làng, dân cư hòa đồng, gần trường học, chợ nhà trẻ, ngõ thông, bê tông sạch đẹp , giao thông thuận tiện Sổ đỏ chính chủ.

A/C xem nhà đất GỌI NGAY0977366615

+ Duy Tuyến: Chuyên bất động sản vị trí đẹp hàng đầu Hà Đông – Chương Mỹ

+ Hãy mua đất vì người ta không tạo ra nó nữa đâu. Gọi ngay tôi để tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời cao. Gọi ngay: 0977.366.615

Giá tiền:
890tr
Diện tích:
33 m2
Địa chỉ:
Phường Biên Giang, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán Nhà Yên Nghĩa 5 tầng x 32m ngay sát KĐT Đô Nghĩa Giá 2.65 tỷ

25/05/2023

Bán Nhà Yên Nghĩa 5 tầng x 32m ngay sát KĐT Đô Nghĩa Giá 2.65 tỷ

Nhà cách KĐT Đô Nghĩa 500m, xây cực thoáng, ngay đường ô tô về ở ngay. – Diện tích: 32m². – Mặt tiền: 3,5m. – Hướng Đông nam – Nhà xây 5 tầng, thiết kế theo phong cách Châu Âu, vừa hiện đại lại vừa sang trọng. Công năng sử dụng hợp lí gồm: + Tầng 1: Phòng khách + bếp + WC. + Tầng 2 + 3 + 4: Mỗi tầng 1 phòng ngủ + vệ sinh. + Tầng 5: Phòng thờ + sân phơi. – Nội thất: Nhà đã hoàn thiện sẵn nội thất cơ bản bao gồm: Tủ bếp gỗ Sồi Nga, hệ thống vệ sinh Inax, cầu thang tay vịn gỗ, trần thạch cao, cửa thông phòng gỗ Lim, đèn trang trí và chiếu sáng, máy bơm nước, chậu rửa. – Vị trí: Nhà tọa lạc tại vị trí đắc địa Yên Nghĩa – Hà Đông. Sát khu đô thị Đô Nghĩa nơi tập trung trường học, siêu thị, công viên Âm Nhạc, dịch vụ ăn uống giải trí sầm uất. Chợ dân sinh, cách Quốc Lộ 6 khoảng 500m, cách đường ô tô tránh khoảng 100m. Giao thông đi lại cực kì thuận tiện lên trung tâm thành phố. – Pháp lý: Rõ ràng, sổ đỏ chính chủ. – Hỗ trợ vay vốn ngân hàng đến ~80% giá trị căn nhà với lãi suất ưu đãi. – Giá 2,65 tỷ (có thương lượng + bao phí sổ đỏ). Duy Tuyến còn Ban nha yen nghia với rất nhiều căn đẹp.

A/C xem nhà đất GỌI NGAY: 0977366615

+ Duy Tuyến: Chuyên bất động sản vị trí đẹp hàng đầu Hà Đông – Chương Mỹ

+ Hãy mua đất vì người ta không tạo ra nó nữa đâu. Gọi ngay tôi để tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời cao. Gọi ngay: 0977.366.615

Giá tiền:
2,65 Tỉ
Diện tích:
30 m2
Địa chỉ:
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến -
Chính chủ bán 40m2 đất Đồng Mai chỉ có 1tỷ11. Lh 0977366615

24/05/2023

Chính chủ bán lô đất rẻ đẹp nhất Đồng Mai, Hà Đông, 40m², mt 4m – 1tỷ110.
Lướt qua sẽ bỏ lỡ cơ hội mua lô đất Đồng Mai hàng f0 trong đê rẻ đẹp nhất đồng mai hiện tại.
Vành đai 4 chính thức được thông còn chờ gì mà ko mua ngay mảnh đất giá chỉ có 1tỷ110.
Lô đất đẹp không tì vết với dt 40m² – mặt tiền 4m thoáng trước sau.
Thuộc đất quận Hà Đông với tiện ích vô cùng đặc biệt trong tương lai gần đó là gần đường 18.5 chỉ khoảng 200m, cách đất dịch vụ hồ điều hòa Toàn khu 4 chỉ 300m và dự án đường 21b mở rộng 24m.

Giá tiền:
1,11 Tỉ
Diện tích:
40 m2
Địa chỉ:
Phường Đồng Mai, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến -
Bán chung cư CT1 Yên Nghĩa 62m2, Giá đẹp chỉ hơn 1,6 tỉ, Sổ đỏ vĩnh viễn

23/05/2023

Bán chung cư CT1 Yên Nghĩa 62m2, Giá đẹp chỉ hơn 1,6 tỉ, Sổ đỏ vĩnh viễn

Chính chủ gửi bán căn hộ chung cư bộ tư lệnh thủ đô phường Yên Nghĩa

Căn hộ thuộc tòa nhà CT1 trong quần thể gồm 3 tòa CT1, CT2, CT3

Tiện ích:

Chung cư CT1 Yên Nghĩa nằm ngay sau bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Phía tây Hà Nội .

Căn hộ 62m là căn hộ vuông vắn nhất tại tòa CT1 Yên Nghĩa

Di chuyển đi các nơi rất thuận tiện

Ngay sát Ga tàu điện Cát Linh Hà Đông, ga tàu điện đầu tiên của Việt Nam di chuyển đi làm hoặc là đi chơi lên hồ Gươm rất tiện

Ưu điểm tiếp theo mà Chung cư CT1 có được là nằm bên cạnh đường Vành Đai 4 vùng thủ đô. Quy hoạch nút giao với Quốc Lộ 6, khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn và tiềm năng tăng giá rất cao.

Cách đại học Phenika chỉ 500m, rất đông sinh viên cần thuê chung cư, Siêu thị WINMART ngay dưới chân tòa nhà, Trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2 trong bán kính chỉ 800m

LH Duy Tuyến để xem nhà và được tư vấn miến phí, hỗ trợ thủ tục sang tên nhanh gọn, thuận lợi.

Cảm ơn quý ACE

Giá tiền:
1,65 Tỉ
Diện tích:
62 m2
Địa chỉ:
Phường Yên Nghĩa, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Cần bán nhà 1.73 tỷ yên nghĩa hà đông, 4 tầng (34m2) giả rẻ sát đường ô tô

22/05/2023

 

Cắt lỗ để giá thấp nhất, phường yên nghĩa quận Hà Đông

 • Nhà ngay cạnh chợ, trường học, nên tiện cho sinh hoạt gia đình.
 • Ô tô đậu cách nhà 10m. Cách khu đô thị Đô Nghĩa, đường Lê Văn Lương kéo dài chỉ 1km.

Khu dân cư đông đúc, có đầy đủ tiện ích. Xây 4 tầng, thiết kế cầu thang ở cuối: 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi, 4wc. Giá: 1.73 tỷ (có bớt cho khách, sổ đỏ, giấy phép xây dựng đầy đủ).Sổ đỏ vuông vắn, mặt tiền 4m, không lỗi phong thủy.

LH Em Tuyến 0977366615 Xem nhà 24/7

Giá tiền:
1,73 tỉ
Diện tích:
34 m2
Địa chỉ:
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán đất trục chính tổ 10 Yên nghĩa 42m giá 75tr/m2 đường ô tô kinh doanh

22/05/2023

 

Chính chủ gửi bán những lô đất cực đẹp tại tổ 10 Phường yên nghĩa hà đông, trục chính, kinh doanh, sát cạnh khu đô thị đô Nghĩa, công viên cây đàn, vành đai 4 vùng thủ đô.

 

Giá tiền:
75tr/m2
Diện tích:
42 m2
Địa chỉ:
Tổ 10, Phường Yên Nghĩa, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Giá 2,45 tỷ 45m2 ở đồng mai xây độc lập 4 tầng gần bến xe yên nghĩa

20/05/2023

Giá 2,45 tỷ 45m2 ở đồng mai xây độc lập 4 tầng 4 phòng ngủ 1 phòng thờ 1 sân phơi vị trí gần bến xe ,ga Yên Nghĩa BÁN NHÀ Giá Chỉ 2,45 tỷ nhà 4 tầng Đồng Mai Hà Đông ô tô vào . Sổ đỏ chính chủ ( bao mọi chi phí thuế phát sinh) Nhận nhà ở ngay, ô tô đỗ gần Cách bến xe , ga yên nghĩa 1km >> Diện tích: 32-36m2 , xây 4 tầng >> Nhà xây dựng theo kiến trúc hiện đại, móng riêng, tường riêng MT:3,7-4m Tầng 1: Phòng khách + phòng bếp + wc1. Tầng 2: Phòng ngủ 2 + wc 1 Tầng 3: Phòng ngủ 2+wc 1 tầng 4:1 phòng thờ ,sân phơi Công năng tiện ích xung quanh đầy đủ. + Nội Thất : có giường và tủ quần áo đi kèm ,tủ bếp , thiết bị vệ sinh cao cấp,thiết bị cửa kính , điện ,nước … Hỗ trợ trả góp 23 năm gần trường học các cấp, chợ ,an ninh khu vực đảm bảo

LH:E Tuyến 0977366615 ĐỂ ĐƯỢC ĐI XEM NHÀ THỰC TẾ

Giá tiền:
2,45 Tỉ
Diện tích:
m2
Địa chỉ:
Liên hệ:
-
Bán đất thổ cư tổ 1 Cổ bản phường Đồng Mai, diện tích khủng 208m2 rất gần QL6

20/05/2023

Bán đất thổ cư tổ 1 Cổ bản phường Đồng Mai, diện tích khủng 208m2 rất gần QL6

Hàng F0 Cho Nhà Đầu Tư Dân gửi bán Diện tích 208m2 fun thổ cư. Nhõ 3m vào tận sân. Thuộc tổ 1 Đồng Mai. Quận Hà Đông Đường ô tô vào nhà Tiện ích mua ở đầu tư chia lô tách thửa xây nhà thương mại bán Gần trường. Gần chợ. Giao thông thuận tiện. Cách QL6A 500m

Đồng mai còn nhiều tiềm năng tăng giá khi QL 6 mở rộng đoạn Ba La – Xuân Mai đang triển khai.

LH Em Tuyến để xem các lô đất đẹp tại Phường Đồng Mai, Hà Đông

 

Giá tiền:
5,6 Tỉ
Diện tích:
208 m2
Địa chỉ:
Phường Đồng Mai, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán mảnh đất 30m2 cực đẹp tại tổ 4 Đồng mai Hà Đông giá chỉ 1,29 Tỉ ngõ ô tô

17/05/2023

Bán mảnh đất 30m2 cực đẹp tại tổ 4 Đồng mai Hà Đông giá chỉ 1,29 Tỉ ngõ ô tô, đất nở hậu

Chính chủ gửi bán lô đất hoa hậu của Phường Đồng Mai, Khuân đất vừa đẹp để xây nhà mặt tiền vừa đẹp 3,75m nở hậu

Ngõ trước đất 3m xe ô tô đỗ cửa vào nhà.

Ngay gần Mầm Non, Cấp 1 Đồng Mai, Khu đất dịch vụ và Khu Đô Thị Sinh Thái Đồng Mai,

gần Quốc Lộ 6, cách chỉ 300m , trạm xe buýt.

Di chuyển thuận tiện, xe tải 1,25 tấn đỗ tận cửa chở đồ rất tiện.

LH Em Tuyến để xem các lô đất đẹp tại Phường Đồng Mai 0977366615

 

Giá tiền:
1,29 Tỉ
Diện tích:
30 m2
Địa chỉ:
Tổ 4, Phường Đồng Mai, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Cần bán gấp mảnh đất tổ 7 Phường Đồng Mai, 51m2 đường rộng giá chỉ hơn tỉ

14/05/2023

Cần bán gấp mảnh đất tổ 7 Phường Đồng Mai, 51m2 đường rộng giá chỉ hơn tỉ

Ngoài diện tích trên sổ còn được sử dụng diện tích lưu không hành lang bảo vệ đê 12m2. Khi xây nhà có thể làm chỗ để xe cũng rất rộng.

Tổ 7 nằm sát bên Trường Cấp 1 và cấp 2 Đồng Mai, gần UBND Phường Đồng Mai.

Sổ đỏ sẵn sàng sang tên cho khách có nhu cầu, đường trước đất rộng thênh thang xe tải đỗ cửa thoái mái.

LH Em Tuyến để đi xem và chốt sớm mảnh đất này nhé. SDT 0977366615

Giá tiền:
1,5 tỉ
Diện tích:
51 m2
Địa chỉ:
Tổ 7 phường Đồng Mai, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán đất tổ 5 phường đồng mai 2 mặt đường giá hơn 1 tỉ 35m2 ô tô vào nhà

14/05/2023

Bán đất tổ 5 phường đồng mai 2 mặt đường giá hơn 1 tỉ 35m2 ô tô vào nhà

Chính chủ gửi bán mảnh đất đẹp có 2 mặt tiền tại tổ 5 Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

mặt tiền 3,6m, đường trước đất xe tải đi qua thoải mái.

Gần UBND Phường, gần chợ, Quốc Lộ 6, Quy hoạch Khu đô thị sinh thái Đồng Mai tương lai rất phát triển.

Mặt đất 2 mặt tiền nên phù hợp cả đông tứ trạch và tây tứ trạch.

Sổ đỏ nét căng sẵn sàng sang tên.

 

Giá tiền:
1,67 Tỉ
Diện tích:
35 m2
Địa chỉ:
Tổ 5, Phường Đồng Mai, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán chung cư CT1 Yên Nghĩa Hà Đông 3PN 2 VS giá 1,85 Tỉ Sổ đỏ lâu dài

11/05/2023

Bán chung cư CT1 Yên Nghĩa Hà Đông 3PN 2 VS giá 1,85 Tỉ Sổ đỏ lâu dài

Chung cư Ct1 là tòa nhà mới nhất tính đến năm 2023. Các tiện ích sẵn có:

 • Khu vui chơi thể dục thoáng đãng
 • Khu siêu thị WINMART
 • Trường Đại Học Phenika đông sinh viên thuê
 • Gần ngay bến xe Yên Nghĩa và Ga tàu điện Cát Linh – Hà Đông
 • Quy hoạch sát vành đai 4 vùng thủ đô
 • Bệnh Viện Nhi Hà Nội Cơ Sở 2 – Đang thi công phần Hạ tầng

Phí dịch vụ tại khu chung cư rất rẻ chỉ 3.000 VND/ m2

Căn chung cư có 3 PN đáp ứng cho nhu cầu các gia đình đông người, cần sự riêng tư.

LH Duy Tuyến để đi xem các căn đẹp tại khu chung cư bộ tư lệnh thủ đô.

 

Giá tiền:
1,85 Tỉ
Diện tích:
74 m2
Địa chỉ:
Phường Yên Nghĩa, Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến - 0977366615
Bán mảnh đất 46m2 mặt tiền 4m tại Tổ 5 Yên Nghĩa đường 2 ô tô tránh kinh doanh

11/05/2023

Bán mảnh đất 46m2 mặt tiền 4m tại Tổ 5 Yên Nghĩa đường 2 ô tô tránh kinh doanh

Giá hơn 3 tỉ, vuông như tờ A4, rất đẹp để xây nhà.

Đường trước đất 5m, đường thông trải nhựa, kinh doanh tốt. gần trường Tiểu học, cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa, Trường mầm non. Cách chỉ giới Vành Đai 4 rất gần, tương lai tăng giá tốt.

Gần bến xe Yên Nghĩa, Ga tàu điện Yên nghĩa, ,Khu vực mặt trục ngõ 2 Nghĩa Lộ Yên nghĩa rất ít người bán nên Quý ACE khách hàng nên sớm lựa chọn mảnh đất ưng ý để đầu tư.

Các dự án lớn; Công Viên Cây Đàn, Đường Vành Đai 4, Bệnh Viện Nhi Hà Nội Cơ Sở 2, Ga tàu điện trên cao …

 

Giá tiền:
3,8 Tỉ
Diện tích:
46 m2
Địa chỉ:
Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông
Liên hệ:
Duy Tuyến -

Kiến trúc - nhà đẹp

DỰ THẢO: Quy định điều kiện tách thửa đất đối với thửa đất ở; thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong cùng một thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/02/2023

QUYẾT ĐỊNH
Quy định điều kiện tách thửa đất đối với thửa đất ở; thửa đất gồm có đất ở
và đất vườn, ao trong cùng một thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung
một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số
40/2019/QH14, và Luật số 62/2020/QH14);
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐCP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết
thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ
sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
……/TTr-STNMT-ĐKTKĐĐ ngày …. tháng 02 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quyết định này quy định điều kiện tách thửa đất đối với thửa đất ở (toàn
bộ diện tích thửa đất là đất ở); thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong cùng
một thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Quyết định này không áp dụng trong các trường hợp sau:
a) Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.
b) Tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) cho Nhà nước; tự nguyện trả lại đất
cho nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các
công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho quyền sử dụng đất để làm
nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo, nhà cho người
có công với cách mạng mà thửa đất còn lại sau khi chia tách đảm bảo các điều kiện
quy định tại Điều 6, Điều 7 quyết định này.
2
c) Chia tách thửa đất theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, của cơ
quan thi hành án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được ban hành trước
ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, phù hợp với quy định chia tách thửa đất
trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.
d) Tách thửa đất do chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư
được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.
đ) Các thửa đất do nhà nước tách thửa để giao đất, cho thuê đất và chuyển
mục đích sử dụng đất theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt, chấp thuận đầu tư.
e) Các trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Việc bán nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật Nhà ở.
g) Chia tách thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo sử dụng đất.
Trường hợp chia tách thửa đất đối với tổ chức sử dụng đất gắn với chuyển
nhượng một phần dự án đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Luật
Kinh doanh bất động sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Kinh
doanh bất động sản.
Trường hợp chia tách thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo sử dụng đất
không gắn với chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, thì Sở Tài nguyên và Môi
trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp
huyện (nơi có đất) thực hiện thẩm định nhu cầu chia tách thửa đất đối với từng
trường hợp cụ thể, đảm bảo phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê
duyệt và quy định tại quyết định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, quy
hoạch, xây dựng; cơ quan khác có quyền và nghĩa vụ liên quan.
2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất, hợp thửa đất; tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Tách thửa đất là việc chia tách một thửa đất thành hai thửa đất trở lên, sau
đây gọi là các thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa.
2. Trường hợp thửa đất tiếp giáp một mặt đường giao thông hiện hữu, thì
chiều rộng (hay chiều ngang) của thửa đất tại quy định này là cạnh thửa đất tiếp
giáp đường giao thông hiện hữu; chiều dài (hay chiều sâu) của thửa đất là cạnh thửa
đất không tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và nối liền với cạnh tiếp giáp đường
giao thông hiện hữu.
Trường hợp thửa đất tiếp giáp hai mặt đường giao thông hiện hữu trở lên thì
người sử dụng đất lựa chọn một cạnh tiếp giáp đường có nhu cầu tách thửa làm
3
chiều rộng (hay chiều ngang), cạnh còn lại nối liền với cạnh chiều rộng làm chiều
dài (hay chiều sâu) để thực hiện tách thửa theo quy định này.
3. Đường giao thông hiện hữu là đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại
chung của mọi người do nhà nước quản lý.
4. Đường do người sử dụng đất tự bố trí là đường đã hình thành trên thực địa
(hoặc mô tả trên hồ sơ) trên đất không phải là đất giao thông do nhà nước quản lý
và chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
5. Ranh giới của khu dân cư nông thôn được xác định theo quy hoạch sử
dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt.
6. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên
thửa đất.
7. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch
và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần
đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, không
gian công cộng khác.
Điều 4. Điều kiện tách thửa đất
1. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Đất không có tranh chấp.
3. Trong thời hạn sử dụng đất.
4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo
thi hành án; đất không có thông báo thu hồi đất đang có hiệu lực pháp luật của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm
bảo có đường vào.
6. Có biến động về người sử dụng đất (do chuyển quyền sử dụng một phần
thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia
tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê
biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án).
7. Đất không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định
này.
8. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa (không bao
gồm diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ) phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối
thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất tại quyết định này.
9. Việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền
sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai
năm 2013.
4
Điều 5. Điều kiện tách thửa đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa
đất là đất ở)
1. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất ở không hình thành đường giao
thông (lối đi), thì thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa đất phải đảm bảo
đủ các điều kiện sau:
a) Có chiều dài (chiều sâu) so với chỉ giới xây dựng từ 4 mét trở lên và có
chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu từ 3 mét trở lên đối với
khu vực các phường; từ 3,5 mét trở lên đối với khu vực thị trấn và các xã giáp ranh
các quận; từ 4 mét trở lên đối với khu vực các xã vùng đồng bằng; từ 5 mét trở lên
đối với khu vực các xã vùng trung du và miền núi.
b) Có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ không nhỏ hơn 30 m2 đối với
khu vực các phường (thuộc 04 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà
Trưng); không nhỏ hơn 40 m2 đối với khu vực các phường (thuộc thị xã Sơn Tây và
08 quận: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng
Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ); không nhỏ hơn hạn mức giao đất ở mới (mức tối thiểu)
quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐUBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố đối với các xã, thị trấn còn lại, cụ
thể: các xã giáp ranh quận và thị trấn không nhỏ hơn 60 m2
; các xã vùng đồng bằng
không nhỏ hơn 80 m2
; các xã vùng trung du không nhỏ hơn 120 m2
; các xã miền
núi không nhỏ hơn 150 m2
.
2. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất ở có hình thành đường giao thông
(lối đi), thì việc tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
a) Đường giao thông (lối đi) phải có chiều rộng mặt cắt ngang: từ 4m trở lên
đối với thửa đất thuộc khu vực các xã vùng trung du và miền núi; từ 3m trở lên đối
với thửa đất thuộc khu vực các xã vùng đồng bằng; từ 2,5m trở lên đối với thửa đất
thuộc khu vực thị trấn và các xã giáp ranh các quận; từ 2m trở lên đối với thửa đất
thuộc khu vực các phường (thuộc thị xã Sơn Tây và 08 quận: Hà Đông, Bắc Từ
Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ);
từ 1,2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường (thuộc 04 quận: Hoàn
Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng).
Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) cho Nhà nước để làm
đường giao thông sử dụng chung cho cả khu vực trước khi thực hiện việc tách thửa
đất, thì đường giao thông (lối đi) phải có chiều rộng mặt cắt ngang đảm bảo quy
định tại điểm này.
b) Thửa đất mới được hình thành (không bao gồm diện tích lối đi), tiếp giáp
với đường giao thông hiện hữu phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1
Điều này.
c) Thửa đất mới được hình thành (không bao gồm diện tích lối đi), không
tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu phải đảm bảo đủ các điều kiện: diện tích
tối thiểu quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này; và có ít nhất 02 (hai) cạnh thửa đất
có chiều dài từ 4 m trở lên.
5
Điều 6. Điều kiện tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn,
ao trong cùng một thửa đất
1. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong
cùng một thửa đất, không hình thành đường giao thông (lối đi), thì thửa đất mới
được hình thành từ việc tách thửa đất phải có kích thước và diện tích đất ở (không
bao gồm diện tích đất vườn, ao) đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5
Quyết định này. Trường hợp diện tích đất ở của thửa đất mới hình thành chưa đáp
ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định này, thì người sử dụng đất
phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao thành đất ở trước khi thực
hiện thủ tục chia tách thửa đất.
2. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong
cùng một thửa đất, có hình thành đường giao thông (lối đi), thì việc tách thửa đất
phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 6
Quyết định này.
3. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong
cùng một thửa đất, có hình thành đường giao thông (lối đi) trên diện tích đất không
phải là đất ở, thì người sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
vườn, ao thành đất ở trước khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất. Trường hợp
tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) cho Nhà nước để làm đường giao thông sử
dụng chung cho cả khu vực, thì người sử dụng đất không phải làm thủ tục chuyển
mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản này khi đảm bảo đủ các điều kiện
quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 6 Quyết định này.
Điều 7. Điều kiện tách thửa đối với một số trường hợp cụ thể khác
1. Trường hợp chia tách thửa đất ở, thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao
trong cùng một thửa đất có diện tích từ 500 m2 trở lên thành 05 thửa đất mới trở lên
(kể cả các thửa đất đã được tách ra từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi
hành) để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (chuyển quyền sử dụng đất dưới hình
thức phân lô, bán nền), thì hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục đưa quyền sử
dụng đất vào doanh nghiệp, hợp tác xã để lập và thực hiện dự án đầu tư theo quy
hoạch, quy định của pháp luật.
2. Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp sau:
a) Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án
đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt (trừ các trường hợp đang sử dụng đất tại các dự án
tái định cư, dự án giãn dân do Nhà nước thực hiện giao đất ở trước ngày Luật Đất
đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, để người dân tự xây dựng nhà ở). Thửa đất nằm
trong khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền duyệt;
trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì
việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo quyết định
này.
6
b) Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người
đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
c) Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư
nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý,
sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố do
UBND Thành phố phê duyệt.
d) Đất thuộc khu vực đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
đ) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật.
e) Đất thuộc khu vực bảo vệ I của khu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam
thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy
định pháp luật.
3. Nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành từ
việc tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định
này để hợp với thửa đất khác liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện
quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này thì được phép tách thửa đồng thời với
việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất
mới.
4. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 (ngày
Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành) có
diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định
này, nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử
dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất
đó phải theo quy định của Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Xây dựng và quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
5. Trường hợp không đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa
theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này, mà thửa đất có nhiều người chung
quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất thì cấp chung một Giấy chứng nhận
và trao cho người đại diện và trên Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những
người có chung quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất. Việc thể hiện
thông tin cụ thể về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của từng người tại
điểm Ghi chú trên Giấy chứng nhận hoặc trang 4, trang bổ sung của Giấy chứng
nhận và thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với
đất.
Điều 8. Quy định chuyển tiếp
1. Các trường hợp giao dịch về quyền sử dụng đất có chia tách thửa đất đã
được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất và đã lập
hợp đồng công chứng, chứng thực phù hợp với quy định tách thửa trước ngày quyết
định này có hiệu lực thi hành, thì diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa áp
dụng theo quy định tại thời điểm công chứng, chứng thực.
7
2. Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, trường hợp giao dịch về
quyền sử dụng đất có chia tách thửa đất chưa được Văn phòng Đăng ký đất đai
kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất; và trường hợp đã được Văn phòng Đăng ký
đất đai kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất, nhưng chưa lập hợp đồng công chứng,
chứng thực theo quy định, thì người sử dụng đất liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất
đai để được kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất theo quy định tại quyết định này
trước khi lập hợp đồng công chứng, chứng thực và thực hiện thủ tục đăng ký biến
động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định.
3. Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, việc ban hành các bản án, quyết
định của Tòa án nhân dân, của cơ quan thi hành án, của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phải áp dụng theo quy định về diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa
tại quyết định này.
Các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, của cơ quan thi hành án, của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền được ban hành kể từ ngày quyết định này có hiệu lực
thi hành, trong đó có nội dung chia tách thửa đất không đủ điều kiện để tách thửa
theo quy định tại quyết định này, thì người sử dụng đất thực hiện việc phân chia
quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất và không thực hiện chia tách thửa
đất; trường hợp không phân chia theo giá trị quyền sử dụng đất thì thực hiện cấp
Giấy chứng nhận dưới hình thức sử dụng chung thửa đất cho những người cùng sử
dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.
4. Không cấp Giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền
chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất thành hai
hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều
kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này.
Điều 9. Trách nhiệm của các ngành, các cấp:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.
2. Sở Tư pháp: Hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng
quy định tại Quyết định này; các tổ chức hành nghề công chứng không được công
chứng hợp đồng, giao dịch đối với trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất không
phù hợp với quy định tại Quyết định này.
3. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:
a) Chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý đất đai tại địa phương, chỉ đạo
các đơn vị (kể cả Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện) thẩm định chặt
chẽ các điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa, hợp thửa đất, điều kiện chuyển mục
đích sử dụng đất sau khi tách thửa. Không để hình thành điểm dân cư hoặc khu dân
cư tự phát không đảm bảo cơ sở hạ tầng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hoặc
không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
8
b) Chịu trách nhiệm về tính đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
và quy hoạch chi tiết xây dựng; rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt
để điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch xây dựng không còn phù hợp để người sử
dụng đất được tách thửa, thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định
tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018) và
tại Quy định này. Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt
để cập nhật, điều chỉnh theo định kỳ.
c) Công bố công khai, cung cấp thông tin về Chỉ giới đường đỏ theo đồ án
quy hoạch chi tiết, hồ sơ Chỉ giới đường đỏ đã được duyệt cho các hộ gia đình, cá
nhân theo quy định tại Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của
UBND Thành phố Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản
lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
d) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện các trường hợp tự ý tách thửa,
mua bán trái phép, xây dựng nhà ở trái phép không phù hợp quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch xây dựng để xử phạt vi phạm hành chính thật nghiêm và cưỡng chế buộc
tháo dỡ các trường hợp vi phạm theo đúng quy định, nhằm lập lại kỷ cương trong
công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng.
đ) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng
cho nhân dân hiểu về những hành vi vi phạm trong việc tự ý tách thửa, mua bán
giấy tay, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở trái phép không theo quy định
của pháp luật.
e) Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức
có hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất
đai, xây dựng, buông lỏng công tác quản lý theo chức trách, nhiệm vụ được phân
công.
4. Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Đo
đạc địa chính để chia tách thửa đất; kiểm tra điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp
thửa đất theo quyết định này và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách, thông báo
kết quả kiểm tra điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất cho người sử dụng
đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần
thửa đất mới tách.
5. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: hướng dẫn người dân thực hiện
đúng quy định này. Không được chứng thực hợp đồng, giao dịch đối với trường
hợp tách thửa đất, hợp thửa đất không phù hợp với quy định tại quyết định này.
Thực hiện quản lý việc sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng ghi trên Giấy
chứng nhận sau khi tách thửa.
6. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì các
cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phản ánh kịp thời về Sở
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành
phố xem xét, quyết định.
9
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng)
các Sở, ban, ngành cấp Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị
xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, hộ gia đình và
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm 2023.
3. Bãi bỏ quy định tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố quy định “Điều kiện về
kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và
việc quản lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu” trên
địa bàn thành phố Hà Nội./.
Nơi nhận:
– Như Điều 10;
– Đ/c Bí thư Thành ủy; (Để báo cáo)
– Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo)
– Các Bộ: TN&MT, XD, TC, TP; (Để báo cáo)
– TTTU, TT HĐND Thành phố;
– Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
– Văn phòng: Thành ủy; Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ; Cổng Giao tiếp ĐT Hà Nội;
– VP UBNDTP: CVP, các PCVP; các phòng CV;
– Trung tâm Tin học – Công báo;
– Lưu: VT, TN.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đôn

( Nguồn : Website Sở tài nguyên môi trường )

591.STNMT.DKTK 01.02.2023 Xin y kien sua QD20

DU THAO QUY DINH TACH THUA DAT 30.01.2023

Hà Nội công khai 27 dự án bị thu hồi đất

16/01/2023

27 dự án có quyết định thu hồi đất

1. Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, tại cụm công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì của Công ty cổ phần Bê tông Vạn Trường Thanh. Diện tích đất thu hồi là 15.210,9m2.

2. Dự án Khai thác chợ Kim Liên, tại 23 Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa của Công ty cổ phần Văn Phú Invest. Diện tích thu hồi là 1.655m2.

3. Dự án Khu nhà ở cao cấp Phương Viên, tại xã Tam Đồng, xã Đại Thịnh, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ du lịch Phương Viên. Diện tích đất thu hồi là 308.697m2.

4. Dự án Xây dựng xưởng sản xuất mành xuất khẩu, tại Thị xã Sơn Tây của Công ty TNHH Mành Trang Trí. Diện tích thu hồi là 8.422m2.

5. Dự án Xây dựng khu biệt thự nhà vườn, tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất của Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc. Diện tích thu hồi là 545.645m2.

6. Dự án Xây dựng trường đại học, tại huyện Thạch Thất của Đại học Hòa Bình. Diện tích thu hồi là 391.600,7m2.

7. Dự án Xây dựng biệt thự nhà vườn, tại huyện Thạch Thất của Công ty Xây dựng Trường Giang. Diện tích thu hồi là 224.151m2.

8. Dự án để cải tạo xây dựng tòa nhà văn phòng 69 Nguyễn Du, tại số 69 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản Hợp Thành. Diện tích đất thu hồi là 596,7m2.

9. Dự án Biệt thự nhà vườn, tại huyện Thạch Thất của Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Thành Như. Diện tích thu hồi là 71.491m2.

10. Dự án Xây dựng xưởng sơ chế và lắp ráp giới thiệu sản phẩm, tại huyện Thạch Thất của Công ty TNHH Thiên Hưng. Diện tích thu hồi 10.500 m2.

11. Dự án Nhà máy sản xuất cọc bê tông, tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất của Công ty Cổ phần Licogi 13 – nền móng xây dựng. Diện tích thu hồi 34.521,2m2.

12. Dự án Xây dựng HTKT khu biệt thự Sunny light, tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất của Công ty cổ phần Ánh Dương. Diện tích thu hồi là 351.558,6m2.

13. Dự án Khu đô thị mới BMC tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh của Công ty vật liệu xây dựng và lắp ráp thương mại. Dự án này chưa có quyết định giao đất. Diện tích thu hồi là 397.778,7m2.

14. Dự án Khu đô thị mới Prime Group (Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh) tại xã Đại Thịnh, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh của Công ty Cổ phần Prime Group. Dự án này chưa có quyết định giao đất. Diện tích thu hồi là 991.692m2.

15. Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác chợ lâm sản Thượng Cát, tại Phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội. Diện tích thu hồi là 45.466m2.

16. Dự án bãi đỗ xe tĩnh tại Khu đất bãi sông Hồng TDP Đông Ngạc 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm của Công ty Cổ phần xây dựng và hỗ trợ phát triển vận tải Phúc An. Diện tích thu hồi là 94.703m2.

17. Dự án Khu dịch vụ đào tạo nhân sự cao cấp Phú Hòa và văn phòng làm việc, tại phường Mễ Trì, quận Bắc Từ Liêm của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Phú Hòa. Diện tích thu hồi là 2.235m2.

18. Dự án trụ sở làm việc tại số 150 số 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân của Công ty Cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp. Diện tích thu hồi là 919,1 m2.

19. Dự án Mở rộng, nâng cấp Viện di truyền nông nghiệp, tại quận Bắc Từ Liêm, của Viện Di truyền Nông nghiệp. Diện tích đất thu hồi là 720m2.

20. Dự án Khu đô thị mới Việt Á, tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á. Dự án này chưa có quyết định giao đất. Diện tích thu hồi là 221.612m2.

21. Dự án Tổ hợp công trình công cộng, chung cư cao tầng tại 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên của HTX Công nghiệp Thăng Long. Diện tích thu hồi là 3.428m2.

22. Dự án Trụ sở giao dịch và khách sạn, tại số 6 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa của Công ty TNHH Việt Anh. Diện tích thu hồi là 1.901m2.

23. Dự án Khu nhà ở cho cán bộ giáo viên, tại huyện Thạch Thất của Trường Đại học Hòa Bình. Diện tích thu hồi là 215.500m2.

24. Dự án Xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ, tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất của Công ty TNHH Thương mại Tuổi Trẻ. Diện tích thu hồi là 11.718m2.

25. Dự án Khu đô thị mới Vinalines, tại xã Đại Thịnh, xã Thanh Lâm, xã Tráng Việt huyện Mê Linh của Công ty cổ phần Bất động sản Vinalines Vĩnh Phúc. Diện tích thu hồi là 1.066.903,9m2.

26. Dự án Nam Đàn Plaza, tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí viễn thông. Diện tích thu hồi là 9.584m2.

27. Dự án để xây dựng trụ sở Đại sứ quán tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm của Đại sứ quán Vương quốc Ả-rập Xê-út do Đại sứ quán có văn bản xin trả lại đất (do không có nhu cầu thuê đất). Diện tích thu hồi là 8.949m2.